logo De Vliegende Ster
               KM DE VLIEGENDE STER VZWHOME

TONEEL

NEVENACTIVITEITEN

HISTORIEK

BESTUUR
     INFORMATIENOTA

SPONSORS

LINKS

CONTACT

NIEUWS

VIDEO-LOG

Informatienota

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

1. Organisatie
Naam: K.M. De Vliegende Ster vzw
Adres: Wezelstraat 95 - 1850 Grimbergen - BelgiŽ
Tel.nr.: 02/270.10.20
e-mail: devliegendester@yahoo.com

Sociale doelstelling: Gelijkvormig de geldende statuten onder het ondernemingsnummer 0413 679 264, wetende :
“ De vereniging heeft tot doel aangename en opvoedende ontspanning te brengen zoals toneel, muziek, uitstappen en feesten “
Juridisch statuut: VZW - Vereniging zonder winstoogmerk

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.

Naam: Goossens Jean-Pierre
Functie: Voorzitter

Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'.

Naam: Van Campenhout Willy
Functie: Penningmeester

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.

Naam: Van Lint Gunter
Functie: Secretaris

Gsm: 0477 656 670

2. Verzekeringen

2.1. Verplichte verzekering
Waarborgen
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij
KBC via Opendoek vzw Amateurtheater Vlaanderen
Polisnummer: A9/ 28. 961. 600/ 01

2.2. Vrije verzekeringen
Waarborgen
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten

Maatschappij
Idem als hierboven vermeld

Polisnummer
Idem als hierboven vermeld

Waarborgen
Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

Maatschappij
Idem als hierboven vermeld

Polisnummer
Idem als hierboven vermeld

3. Vergoedingen
De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwiliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. Geheimhoudingsplicht
Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

6. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, . . . , . . .

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, . . .

Datum: 24 10 2009

Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie:

Goossens Jean Pierre
Voorzitter
K.M. De Vliegende Ster vzw